دو عامل بسيار تاثيرگذار در طراحي نما وجود دارد كه مسكوني و يا اداري بودن ساختمان ميباشد. طراحي نما ساختمان هاي مسكوني كاملا با ساختمان هاي اداري متفاوت است. در ساختمان مسكوني ميتوان از دو طرح كلاسيك و مدرن استفاده نمود ولي در ساختمان هاي اداري به كارگيري طرح هاي كلاسيك كاملا اشتباه است. در طراحي نما ساختمان هاي اداري از سبك هاي مدرن استفاده ميشود كه از المان هاي روز دنيا بهره گرفته شده است كه همين موضوع جذابيت آنرا چند برابر ميكند.